خلاصه مقاله
دستگاه آیلایت رمینگتون
هر چند وقت یکبار می بایست از آی لایت استفاده کرد؟ همین که احساس کردید موها شروع به رشد مجدد کرده اند ، پروسه را آغاز کنید. موها طی سه مرحله جدا از هم رشد می کنند و فقط در فاز اناژن مرحله رشد موها مستعد درمان هستند ، بنابراین برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب ، چندین بار مو زدايي لازم است. برای اولین بار، کاربران بهتر است هر دو هفته یک بار پروسه مو زدايي را تکرار کنند.